Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaReklamační řád

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

1.   Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a vztahuje se na zboží zakoupené u Prodávajícího, tj. u společnosti EPRIN spol. s r.o., se sídlem Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno, IČ 46343601, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 5379 (dále jen „Zboží“), u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady a v záruční době ze záruky za jakost (dále jen „Reklamace“). Reklamační řád se přiměřeně použije i na služby poskytnuté společností EPRIN spol. s r.o.

2.   Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti EPRIN spol. s r. o. (dále jen „VOP“). Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen a zavazuje se tento Reklamační řád dodržovat.

3.   Reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího a také na internetových stránkách www.eprin.cz a je tak oběma stranám znám.

II. Odpovědnost Prodávajícího

1.   Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a)     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Odpovědnost Prodávajícího ze záruky za jakost Zboží

a)     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží bude po dobu 6, resp. 12 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Konkrétní délka záruční doby je sjednána ve smlouvě či ve VOP.

b)     Ke Zboží je přikládán dodací list a následně předán nebo zasílán (poštou, popř. elektronickou poštou) daňový doklad, který je zároveň listem záručním.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

1.   Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození okamžitě (tzn. nejpozději do druhého dne) informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

2.   Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se Reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dopravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u Prodávajícího.

3.   Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a namítnout, že vada nebyla včas uplatněna.

IV. Práva z odpovědnosti ze záruky za jakost Zboží

1.   Záruční doba činí šest nebo dvanáct měsíců podle VOP, není-li stanoveno jinak (např. formou poznámky na faktuře, v záručním listě nebo ustanovením v kupní smlouvě).

2.   Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

3.   Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí Zboží.

V. Odpovědnost Prodávajícího a reklamace Kupujícím

1.   Místem pro uplatnění Reklamace je aktuální sídlo společnosti EPRIN spol. s r.o. dle obchodního rejstříku.

2.   V případě, že Kupující bude na vlastní náklady a své nebezpečí zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Obalový materiál musí být viditelně označen „REKLAMACE“. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka musí obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), prodejní doklad, příp. smlouva, záruční list, dodací list apod., detailní popis reklamované závady a správné aktuální kontaktní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon).

3.   Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno u společnosti EPRIN spol. s r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list. Jako další podpůrné doklady pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady slouží kupní smlouva, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, zakázkový list apod.

4.   Práva z odpovědnosti za vady Zboží a ze záruky za jakost Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

a)   mechanickým poškozením, opotřebením způsobeného jeho obvyklým užíváním

b)   prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, nekvalifikovaných oprav a úprav, demontáží, změnou parametrů, výměnou některých dílů zboží bez vědomí prodávajícího,

c)   byly-li odstraněny nebo poškozeny ochranné pečetě (např. plomby, informativní nálepky, sériová čísla) v případě, že je Zboží ochrannými pečetěmi opatřeno,

d)   elektrickým přepětím (zejména viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

e)   prokazatelně nesprávným užíváním,

f)    užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

g)   užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

h)   použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu,

i)    poškozením počítačovým virem,

j)    prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

k)   prokazatelně neodbornou instalací, použitím, zacházením a obsluhou

l)    prokazatelně zanedbanou péčí o zboží, která jsou v rozporu s technickými podmínkami nebo uživatelským návodem

m) pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

n)   živelnou katastrofou, přírodními živly (např. bleskem, ohněm, vodou), nestandardními jevy (např. přepětím v rozvodné nebo telefonní síti) nebo vyšší mocí

5.   Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

6.   Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.

7.   Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

8.   Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list.

VI.   Práva z vad Zboží

1.   Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.   Odpovědnost Prodávajícího se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky Prodávajícího.

3.   V případě, že Zbožím nebo službou je software, vztahuje se odpovědnost Prodávajícího na chyby a vady, které jsou v rozporu se specifikací funkčností produktu.

4.   V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

VII. Vyřízení reklamace

1.   Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

2.   Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

3.   Reklamace Zboží vyřizuje Prodávající bez zbytečného odkladu, s maximální snahou vyjít zákazníkovi vstříc v čase, a i v pomoci při zajištění funkčnosti provozu, ve kterém byl výrobek nasazen.

4.   Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

5.   Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol nebo zakázkový list, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního nebo zakázkového protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního nebo zakázkového protokolu. V protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží protokol e-mailem.

6.   Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou Kupujícím. Prodávající může Kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

7.   Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. TT tiskárna), ale nekorektní chování zařízení dodaných třetí stranou (např. PC, operační systém), bude Kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

8.   Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

VIII. Záruční oprava a běh záruční doby

1.   Jedná-li se o záruční opravu, pak po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace Zboží vyřízena výměnou Zboží za nové, pokračuje běh původní záruční doby dále od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci Zboží.

2.   Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí, do dne vyřízení reklamace (oznámení zákazníkovi), nikoliv do vyzvednutí zboží Kupujícím.

IX. Odmítnutí přijetí do reklamace

1.   Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

2.   Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

X. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

1.   O ukončení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího buď písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mailem). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou a Kupující neuvedl v přiloženém popisu závady požadovaný způsob převzetí, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího přepravní službou zvolenou Prodávajícím.

2.   Po uznání oprávněné reklamace jako záruční hradí Prodávající náklady na doručení Zboží Kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno zpět na jeho uvedenou adresu.

3.   Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

4.   V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

5.   Pokud si Kupující nevyzvedne zboží po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k Prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu ustanovení § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

6.   Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

2. Změny reklamačního řádu vyhrazeny, kdy Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.   

 

Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade