Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.     Společnost EPRIN spol. s r.o. vydává v souladu s řízením integrovaného managementu Všeobecné obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici každému kupujícímu u společnosti EPRIN spol. s r.o., jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti s uvedením data platnosti.

2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále téže jen „VOP“) upravují vztahy mezi zákazníkem (kupující/objednatel) a společností EPRIN spol. s r.o. (prodávající/zhotovitel). Tyto VOP se rovněž přiměřeně použijí na další smluvní vztahy mezi EPRIN spol. s r. o. a jejími smluvními partnery (např. dodavateli), pokud na tyto VOP příslušná smlouva odkazuje. VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších zákonů (dále téže jen „občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy, jejichž účastníkem je společnost EPRIN spol. s r. o. (dále jen „smlouva“), VOP se tak vztahují zejména na kupní smlouvy, smlouvy o dílo a přiměřeně též na další smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží či poskytnutí služeb společností EPRIN spol. s r. o. (dále jen „Prodávající“) zákazníkovi (dále jen „Kupující“). VOP jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy.

3.     Obsah, platnost a závaznost VOP pro smlouvu nejsou dotčeny existencí případných obchodních podmínek Kupujícího, resp. jiných obchodních podmínek, na které odkazuje Kupující.  Závaznost takových obchodních podmínek, které vydal Kupující nebo na které Kupující odkazuje, se vylučuje, pokud nebude výslovně statuárním orgánem Prodávajícího písemně potvrzeno jinak. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku s tím, že není-li způsobem dle předchozí věty sjednáno jinak, pro smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou platné a závazné vždy pouze tyto VOP.

4.     Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.

5.     Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Kupujícímu oznámena. Taková změna VOP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých.

6.     Prodávající je společnost EPRIN spol. s r.o., se sídlem Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno, IČ 46343601, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 5379, která se zabývá především: automatickou identifikací a označováním produktů, velkoobchodem, specializovaným maloobchodem, polygrafickou výrobou, výrobou, instalací a opravami elektrických zařízení, výrobou, instalací a opravami elektrických strojů a přístrojů, poskytováním software, pronájmem a půjčováním věcí movitých, poradenstvím v oblasti hardware a software.

7.     Kupující je koncový uživatel a/nebo podnikající osoba, která má zájem o výrobky či služby poskytované Prodávajícím, a za tímto účelem uzavírá s Prodávajícím smlouvu. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové plnění smlouvy, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na dokladech.

8.     Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, ochranných známek, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

1.     Kupující uděluje Prodávajícím souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Kupujícího, a to pro účely plnění smlouvy, řešení záležitostí souvisejících se smlouvou a pro rozvoj dalších vzájemných obchodních vztahů. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje Kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uvedenému účelu a nebudou poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s dopravou zboží (sdělení jména a adresy či dalších kontaktní údajů pro dodání spedičním společnostem), při řešení situací se subdodavateli zařízení a komponent, a s výjimkou případů, kdy poskytnutí údajů vyžaduje zákon či orgán veřejné správy.

2.     Prodávající je oprávněn zveřejnit obecné informace za účelem referencí o prodaném zboží či provedených službách. V případě, že Kupujícím je podnikatelský subjekt, je Prodávající oprávněn za účelem referencí sdělit i identifikaci Kupujícího.

III. Provozní doba

1.     Obchodní prostory v sídle společnosti Prodávajícího jsou pro zákazníky otevřeny v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin nebo dle individuální dohody s odpovědnou osobou Prodávajícího.

IV. Ceny

1.     Ceny za zboží a služby jsou stanoveny dohodou obou smluvních stran dle ceníku Prodávajícího, cenové nabídky nebo informace o cenách. Individuálně sjednaná cena zboží nebo služeb mezi odpovědnou osobou Prodávajícího a Kupujícím má přednost před cenou ceníkovou. Ceny jsou uváděny bez příslušných sazeb DPH.

2.     Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou ceny plnění dle dříve uzavřené smlouvy a/nebo s úhradou ceny nebo části ceny za poskytnuté částečné plnění smlouvy, má Prodávající právo

a)    pozastavit plnění dalších dodávek zboží/služeb, aniž by se na něj vztahovaly jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné plnění dodávek (smluvní pokuty, odpovědnost za škodu apod.), a zároveň

b)    požadovat dodání pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, a tento požadavek je Kupující povinen akceptovat, a zároveň

c)     na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a Kupující se je zavazuje zaplatit

d)    odstoupit od smlouvy v případě prodlení delšího 10 dní, a zároveň

e)    požadovat náhradu škody vzniklé Prodávajícímu nesplněním závazků Kupujícím.

3.     Uplatnění vady a nároků z vad plnění (reklamace) nezakládá právo Kupujícího pozastavit platbu za plnění Prodávající. Vady nemají za následek odklad povinnosti Kupujícího uhradit Prodávajícímu sjednanou cenu plnění Prodávajícího v plné výši.

V. Objednávání, uzavírání smluv, změny

1.     Kupující dostane zboží nebo službu za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží nebo zboží, které není standardně skladem, prodávající Kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn změnit po dohodě s Kupujícím vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Změna ceny musí být písemně akceptována oběma stranami (alespoň formou e-mailu).

2.     Objednávat zboží nebo služby je možno následujícími způsoby

a)     elektronickou poštou na adrese hardware@eprin.czspotrebnimaterialy@eprin.cz

b)     osobně

c)     dopisem

d)     telefonicky

3.     Prodávající požaduje po Kupujícím provádět objednávky písemnou formou (e-mail, dopis) a uvést následující údaje:

a)     obchodní jméno a sídlo, příp. jméno a příjmení Kupujícího,

b)     IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

c)     kód a název zboží dle ceníku nebo obdržené nabídky,

d)     jednotkovou cenu,

e)     způsob odebrání a dopravy,

f)      dodací adresu (místo plnění),

g)     požadovaný termín dodání,

h)     podpis osoby oprávněné objednávat zboží/služby.

4.     K uzavření smlouvy dojde výslovnou písemnou akceptací objednávky (návrhu smlouvy) ze strany Prodávajícího v této podobě: „Akceptujeme tímto Vaši objednávku (návrh smlouvy) a potvrzujeme ji v celém rozsahu.“ Pokud Prodávající neakceptuje objednávku (návrh smlouvy) v celém rozsahu, uvede rozsah, v jakém ji akceptuje. Odlišný způsob reakce na objednávku (návrh smlouvy) neznamená bez dalšího její akceptaci. Písemnou formou se rozumí i elektronická pošta (e-mail).
5.     V případě dodávek spotřebních materiálů (zboží) si Prodávající vyhrazuje právo, vzhledem k charakteristickým vlastnostem výrobní technologie, odchýlit se od Kupujícím specifikovaného množství, a to maximálně o -/+ 5 % z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky zboží.  Kupující se zavazuje uhradit cenu za skutečně dodané množství zboží.
6.    Pokud na straně Prodávajícího dojde ke změně termínů dodání, rozsahu plnění či jiných podmínek, oznámí to Prodávající bezodkladně Kupujícímu a smluvní strany dohodnou adekvátní úpravu podmínek.
7.    Pokud Kupující požádá Prodávajícího o úpravu termínů dodání, rozsahu plnění či jiných podmínek, smluvní strany dohodnou adekvátní úpravu podmínek dle svých možností.
8.    Změna závazně sjednaných smluvních podmínek musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, a to výslovně a písemnou formou (např. e-mailem).

 

VI. Platební podmínky

1.     Kupní cena může být hrazena následujícími způsoby:

a)    platba v hotovosti při nákupu

b)    částečná nebo celková platba předem bankovním převodem

c)     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

d)    platba na fakturu se splatností 10 dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednána ve smlouvě jiná doba splatnosti.

2.     Povinnosti Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu, dopravné či jiné peněžité plnění podle této smlouvy jsou v případě bezhotovostní platby splněny okamžikem připsání celé ceny, Dopravného či jiného peněžitého plnění na bankovní účet Prodávajícího uvedeného v předmětném daňovém dokladu – faktuře. Není-li faktura předána spolu se zbožím, může být Kupujícímu zaslána v elektronické formě na e–mailovou adresu sdělenou Kupujícím.

3.     Prodávající je oprávněn pohledávky za Kupujícím postoupit a/nebo dát do zástavy i bez výslovného souhlasu Kupujícího.

VII. Dodací podmínky

1.     Prodávající se zavazuje řádně splnit smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění. Splnění smlouvy ze strany Prodávajícího je závislé od řádné a včasné součinnosti Kupujícího, a to včetně dodržení sjednaných platebních podmínek. Při nesplnění povinnosti součinnosti (zejména nezaplacení zálohy, opožděná žádost o zapojení apod.) se dodací lhůta vždy za každé prodlení prodlužuje o dobu prodlení Kupujícího plus čtrnáct kalendářních dní. Dodací lhůta se prodlužuje také v případě, že bez zavinění Prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží/služba nemůže být dodáno ve sjednané lhůtě, a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají.

2.     Kupující si může v objednávce (smlouvě) zvolit způsob dodání zboží:

a)     osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) Kupujícím (statutárním orgánem společnosti, vedoucím zaměstnancem). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

b)     dopravní společností

i.      Kupujícímu bude účtována k objednávce cena za dopravu podle ceníku aktuálně smluvené dopravní společnosti nebo jiné Prodávajícím určené přepravní společnosti.

ii.      Termíny pro předání zboží dopravci jsou prodávajícím předem avizovány (telefonicky, písemně) a v případě změny je kupující neprodleně informován.

iii.      Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@eprin.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem Prodávajícímu. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

3.     Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle smlouvy jeho odevzdáním Kupujícímu. Odevzdání zboží Kupujícímu se rozumí předání zboží Kupujícímu u Prodávajícího, není-li sjednáno jinak. V případě, že se zboží dopravuje Kupujícímu, odevzdáním zboží se rozumí předání zboží prvnímu dopravci.

4.     Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného Zboží a to ve středoevropských povětrnostních podmínkách. Balení nad tento rámec hradí Kupující zvlášť (speciální obaly, kontejnery atd.).

5.     Kupující je povinen řádně dodané Zboží převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit. A to zpravidla osobě, která provádí doručení Zboží, a zpravidla na dodacím listu. Nesplnění této povinnosti nemá vliv na předání zboží.

6.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží nebo se zvýšenými náklady vzniklými z důvodu jiného způsobu doručování.

7.     Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedených na žádost Kupujícího jdou k tíži Kupujícího, zejména potom zvýšení ceny, prodloužení termínu dodávky apod.

8.     Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí – zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními situacemi, stávkami apod., tj. stavy, jejichž průběh nemohl prodávající svou činností účinně ovlivnit.

VIII. Výhrada vlastnictví, nakládání se zbožím

1.     Zboží a materiál a výrobky, které jsou součástí plnění Prodávajícího (dále též jen „Zboží“), zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného uhrazení sjednané smluvní ceny, není-li výslovně a písemně sjednáno ve smlouvě jinak.

2.     Při nakládání se Zbožím (včetně jeho používání) je Kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či v rámci dokumentace Zboží poskytnuté Prodávajícím.

3.     Kupující je oprávněn nakládat se Zbožím podléhajícím výhradě vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat nebo dát do zástavy třetímu subjektu.

4.     Kupující není oprávněn Zboží, jehož cena není plně zaplacena, zpracovat, upravit nebo spojit ho s jinými věcmi.

IX. Dodavatelské doklady

 
1.     Společnost EPRIN spol. s r.o. využívá elektronické zpracování zasílaných dokladů, zejména faktur. Tento systém je popsán a řídí se pravidly "Jak nám zasílat faktury" na adrese https://www.eprin.cz/invoicing.html.
 

X. Legislativní požadavky

1.     V souladu s právními předpisy ČR splňuje Prodávající veškeré požadavky týkající se životního prostředí, zejména plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů. V provozovně Prodávajícího jsou pro Kupujícího zřízena sběrná místa, kde je možno vyřazené elektrozařízení, jeho části, baterie nebo akumulátory odevzdat k ekologické likvidaci.

2.     Prodávající je součástí kolektivních systémů vykazování elektrozařízení, baterií akumulátorů a obalů.

XI. Záruční podmínky

1.    Záruční podmínky na zboží a služby se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího. Záruční doba na jakost na zboží typu hardware a software je 12 měsíců od data dodání, záruční doba pro spotřební materiál (etikety, karbonové pásky, termorazicí fólie apod.) je záruční doba 6 měsíců od data dodání, pokud není stanoveno jinak. 
2.    V případě pochybností platí záruční doba 6 měsíců od data dodání. Záruka se vztahuje pouze na Zboží, se kterým je nakládáno dle doporučení výrobce a Prodávajícího.

 

XII. Doporučené podmínky pro přepravu a skladování Zboží

1.     Zboží uloženo v nepoškozených, originálních obalech

2.     Relativní vlhkost běžného prostředí (50 +/- 5%)

3.     Skladováno při teplotě (22 °C +/- 2 °C)

4.     Skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla

5.     Chráněno před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením

6.     Spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla nebo rozpouštědla 

7.     Ukládání produktů charakteru samolepicích etiket a karbonových pásek v kotoučích horizontálně

8.     Spotřebovávání nejstarších skladových produktů jako prvních

9.     Znovu zabalení částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů

XIII. Odstoupení od smlouvy

1.     Bude-li Kupující v prodlení se zaplacením sjednané ceny (vč. sjednaných záloh či jednotlivých splátek) o více jak 10 dnů a/nebo bude-li Kupující v prodlení s poskytnutím jiné součinnosti pro plnění Prodávajícího (např. v souvislosti s převzetím plnění Prodávajícího či upřesněním podmínek dodání apod.) a tuto součinnost neposkytne ani v náhradní lhůtě na písemnou (e-mailem) výzvu Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.     Pokud Prodávající odstoupí od smlouvy, zavazuje se Kupující do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení vrátit na své náklady a své nebezpečí Prodávajícímu veškerá dosud obdržená plnění (Zboží), a dále nahradit Prodávajícímu veškerou újmu, která mu porušením smlouvy ze strany Kupujícího vznikla. Újmou se rozumí zejména veškeré náklady spojené s objednáním Zboží u dodavatele, náklady na dopravu Zboží, ušlý zisk a další náklady vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající je oprávněn pohledávku z titulu práva na náhradu vzniklé újmy jednostranně započítat oproti pohledávce Kupujícího na vrácení již uhrazené části smluvní ceny.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.     Pokud jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je na internetových stránkách www.eprin.cz.

Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade