Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaLicenční ujednání

Licenční ujednání

I. Základní ustanovení

1.    Toto licenční ujednání (dále jen smlouva) je smlouvou mezi fyzickou nebo právnickou osobou, koncovým uživatelem (dále jen uživatel) a společností EPRIN spol. s r.o se sídlem Podnikatelská 2956/6, B3, 612 00 Brno, IČ: 46343601, DIČ: CZ46343601 (dále jen EPRIN).

2.    Tato smlouva definuje podmínky za jakých je uživatel oprávněn instalovat a používat softwarový produkt EPRIN a jeho všechny následující úpravy (dále jen produkt) na osobním nebo přenosném počítači, serveru, mobilním PDA nebo jiném zařízení umožňující instalaci, spuštění a používání produktu (dále jen zařízení).

3.    EPRIN uděluje uživateli právo užít produkt (dále jen licence) dle pravidel uvedených v této smlouvě.

4.    Tato smlouva opravňuje uživatele používat produkt maximálně v tolika zařízeních nebo v souvislosti s tolika zařízeními kolik je uvedeno v Objednávce, Kupní smlouvě, Smlouvě o dílo, dodacím listu nebo Faktuře – daňovém dokladu.

5.    Instalací, kopírováním nebo jiným použitím produktu uživatel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této smlouvy, rozumí jim a je jimi vázán. Pokud s podmínkami této smlouvy uživatel nesouhlasí, není oprávněn produkt používat.

6.    EPRIN je výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv. Produkt je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona.

II. Licenční práva a omezení

1.    Licence se vydává na produkt jako celek. Jednotlivé komponenty, které jsou součástí produktu nelze používat v jiných produktech nebo zařízeních bez svolení EPRIN.

2.    Licence je nepřevoditelná na třetí osobu.
3.    Uživatel je oprávněn využívat produkt pouze pro své interní potřeby.
4.    Uživatel je oprávněn uchovávat archivní nebo záložní kopie produktu na bezpečném místě.

5.    Uživatel se zavazuje nedopustit se následujících jednání ani je umožnit třetí straně:

a)  produkt ani jeho licenci prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jinak šířit bez souhlasu EPRIN;

b)  používat produkty vícekrát nebo instalovat produkt na více zařízení než je oprávněn poskytnutým počtem licencí;

c)  dekompilovat, měnit, modifikovat ani jinak upravovat produkt s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem.

III. Omezení odpovědnosti

1. EPRIN nenese odpovědnost za případné škody vzniklé provozováním produktu.

2. EPRIN neručí za správnou funkci produktu a nenese odpovědnost za škody, které vznikly jejímu uživateli či třetím osobám, v následujících případech:

a) neoprávněné či nesprávné provozováním produktu v rozporu s touto smlouvou;

b)  uživatel využívá produkt jiným způsobem, než je popsáno v uživatelské dokumentaci produktu;

c)  zařízení a technické vybavení uživatele vykazuje prokazatelné chyby;

d)  nebyla provedena odborná instalace pověřenou osobou EPRIN nebo podle uživatelské dokumentace;

e)  došlo k poškození produktu, poškození či ztrátě dat vlivem výpadku síťového napájení, šířením počítačových virů, vypnutím či resetováním zařízení za běhu produktu, nevhodným použitím programů třetích stran;

f)  vada vznikne jakýmkoliv zásahem uživatele či třetí nepovolané osoby do produktu nebo datového vybavení produktu;

g)  uživatel začne bez konzultace a písemného souhlasu EPRIN využívat jiné zařízení, jiný operační systém nebo jiný systém než ten, pro který byl produkt určen;

h)  došlo oproti uživatelské dokumentaci k produktu k nevhodné změně nastavení parametrů produktu, použitého operačního systému nebo jiného systému uživatelem nebo třetí osobou (přímo i nepřímo, např. ovlivněním z jiného programu);

i)  nekompetentností uživatele pro užití zařízení a produktu, dále nepřipraveností uživatele pro zadání požadovaných údajů, vložením nesprávných a nepravdivých dat uživatele;

j)  nepředpokládanými okolnostmi mimo působení EPRIN a z důvodu vyšší moci;

 3. V případě jakékoli škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání produktu, je případná odpovědnost EPRIN za tuto škodu výslovně podmíněna jeho zaviněním a případná výše náhrady škody v žádném případě nepřesáhne smluvní pokutu ve výši ceny licence.

IV. Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva je platná od 1.1.2020.

  2. Individuální úprava kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je nadřazena této smlouvě.

  3. EPRIN si vyhrazuje právo změnit tuto smlouvu bez předchozího upozornění.

  4. Tato smlouva je dispozici každému kupujícímu u společnosti EPRIN spol. s r.o. a je zveřejněna na internetových stránkách společnosti s uvedením data platnosti.

Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade